انواع روشهای تأمین مالی شرکتی

انواع روشهای تأمین مالی شرکتی

انواع روشهای تأمین مالی شرکتی

مقدمه
تأمین مالی فرآیندی است که در آن مدیران شرکت برای فراهم کردن منابع مالی لازم برای شرکت یا پروژه با استفاده از ابزارهای
تأمین مالی اقدام به جمع آوری منابع مالی می نمایند .
شرک تهای کوچک و بزرگ بسته به نیاز خود باید منابع تأمین مالی مناسبی را انتخاب نمایند. چهار فاکتور اصلی که تعیین کننده
منبع تأمین مالی مناسب هر شرکتی هستند شامل ریسک، بازده، میزان سرمایه گذاری و افق زمانی سرمایه گذاری می باشد .
اما نکته قاب لتوجه در این بین، این است که، برای تعیین بهترین منبع جذب سرمایه برای یک کس بوکار، ابتدا باید ویژگی و
شرایط آن کس بوکار را شناخت، سپس ویژگ یهای منابع مختلف تأمین مالی را مورد بررسی قرار داد و سپس با تطبیق نیازها با منابع،
بهترین منابع را برای هریک از شرایط گوناگون یک کس بوکار مشخص کرد. شرایط و نیازهای یک کس بوکار مستقیماً به موقعیت
آن در چرخه عمر آن کس بوکار بستگی دارد.

فرمت: PDF

تعداد صفحات: 13 صفحه